Algemene Voorwaarden

 1. Home
 2. |
 3. Algemene Voorwaarden

U huurt een Solex van het type S3800 of S4800. Deze is door Solex Verhuur Eindhoven v.o.f. met veel zorg onderhouden en gebruiksklaar gemaakt. Daarbij zijn alle noodzakelijke veiligheidscontroles uitgevoerd.

Het rijden op een Solex is niet zonder risico’s. De Solex heeft een ouderwets remsysteem, met aanzienlijk lagere rem eigenschappen, dan we tegenwoordig gewend zijn. Ook het rijden met aandrijving via een rol op het voorwiel en authentieke snelheidsdosering vraagt om een voorzichtige rijstijl. Dit maakt strikte huurvoorwaarden noodzakelijk. Daarvoor wordt uw begrip gevraagd.

Let op!

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Verhuurder: de vennootschap onder firma Solex Verhuur Eindhoven, gevestigd te Valkenswaard;

Huurder: degene die in de hoedanigheid van particulier of in de hoedanigheid van ondernemer voor zichzelf dan wel (mede) ten behoeve van (een) derde(n) met verhuurder een overeenkomst aangaat met betrekking tot het tegen betaling in gebruik hebben van een voertuig of aan wie verhuurder ter zake een voorstel heeft uitgebracht;

Voertuig: Solex inclusief de daarbij behorende uitrustingsstukken en accessoires die onderwerp is van de overeenkomst;

Overeenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder tegen betaling een voertuig in gebruik te geven.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van verhuurder. Op de tussen verhuurder en huurder gesloten overeenkomst zijn geen andere voorwaarden van toepassing dan de onderhavige, tenzij het tegendeel schriftelijk uitdrukkelijk door verhuurder is bevestigd. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover verhuurder met deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Een zodanig overeengekomen afwijking en/of aanvulling is slechts geldig voor die betreffende overeenkomst.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Verhuurder brengt een aanbod mondeling, schriftelijk of elektronisch (per e-mail of website) uit.
 2. Een mondeling gedaan aanbod dient terstond te worden aanvaard, bij gebreke van verval daarvan, tenzij daarbij gelijktijdig een termijn is gegeven voor aanvaarding.
 3. Een schriftelijk of elektronisch aanbod is gedurende de daarin opgegeven termijn of, bij gebreke van een daarin vermelde termijn, gedurende 14 dagen onherroepelijk, behalve in het geval van onvoldoende beschikbaarheid.
 4. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan worden deze voorwaarden uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de huurder ter hand gesteld.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle met verhuurder gesloten overeenkomst worden eerst bindend na schriftelijke/ elektronische bevestiging door de verhuurder.
 2. Eventuele aanvullingen op en/of wijzigingen in de overeenkomst binden de verhuurder eerst nadat en voor zover verhuurder schriftelijk uitdrukkelijk met deze aanvullingen en/of wijzigingen heeft ingestemd.

Artikel 5: Prijs

 1. Alle door verhuurder genoemde of vermelde prijzen zijn inclusief omzetbelasting en eventuele overige belastingen en heffingen van overheidswege, WA-verzekering, een volle tank benzine, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Bij retournering van het voertuig vóór het einde van de overeengekomen huurperiode blijft de huurder de gehele overeengekomen huursom verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.

Artikel 6: Betaling

 1. Betaling door huurder dient binnen 25 dagen na factuurdatum doch in ieder geval uiterlijk binnen 7 dagen vóór de dag van verhuur te geschieden op het kantoor van verhuurder of middels overmaking naar een door verhuurder aan te wijzen bankrekening. Vanaf het moment van volledige betaling wordt het voertuig gereserveerd en gebruiksklaar gemaakt. Wijziging van de overeenkomst, in de zin van vermindering van het aantal huurders en/of voertuigen, is vanaf dat moment niet mogelijk en de huurder blijft verhuurder de gehele overeengekomen huursom verschuldigd.
 2. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Huurder dient te betalen in de gefactureerde valuta en in geval van een huurder-ondernemer zonder verrekening, aftrek, korting of compensatie.
 4. Bij niet-tijdige betaling is huurder van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling of sommatie, in verzuim. Vanaf de datum van verzuim zijn alle vorderingen van verhuurder terstond opeisbaar en is huurder aan verhuurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW (in geval van een huurder-particulier) dan wel de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW (in geval van een huurder-ondernemer) verschuldigd.
 5. Indien huurder in verzuim is ter zake de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, dan komen alle met de invordering van het verschuldigde bedrag gemoeide kosten – zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke – voor rekening van huurder, onverminderd de overigens aan verhuurder toekomende rechten zoals die op schadevergoeding en nakoming. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012. Voor huurder-particulier bedragen de buitengerechtelijke kosten:
  • 15% over de eerste € 2.500,- van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,-;
  • 10% over de volgende € 2.500,- van het verschuldigde bedrag;
  • 5% over de daaropvolgende € 5.000,- van het verschuldigde bedrag;
  • 1% over de daaropvolgende € 190.000,- van het verschuldigde bedrag;
  • 0,5% over het meerdere met een maximum van € 6.775,-.

Artikel 7: Waarborgsom

 1. Bij aanvang van de huur kan van de huurder betaling van een waarborgsom worden verlangd.
 2. Bij het inleveren van het voertuig wordt de waarborgsom onder verrekening van nog openstaande bedragen gerestitueerd, tenzij er sprake is van schade die aan huurder is toe te rekenen. In geval van schade wordt de waarborgsom gerestitueerd voor zover deze het bedrag waarvoor huurder aansprakelijk is, overschrijdt. De restitutie zal plaatsvinden zodra is vast komen te staan dat van een dergelijke overschrijding sprake is.
 3. In geval van schade veroorzaakt door (een) derde(en) en de verhuurder de schade volledig op deze derde(n) kan verhalen, zal de waarborgsom worden gerestitueerd binnen 14 dagen nadat verhuurder zijn schade volledig heeft verhaald.

Artikel 8: Annulering

 1. Indien de huurder de overeenkomst wil annuleren, dient hij de verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch in kennis stellen. De huurder is de verhuurder in dat geval de navolgende annuleringskosten verschuldigd:
  • Bij annulering tot 7 dagen (exclusief) vóór de dag van verhuur: de aanbetaling van de bevestigingsfactuur.
  • Bij annulering binnen 7 dagen vóór en tot op de dag van verhuur 100% van de bevestigingsfactuur.
 2. Het moment van ontvangst door verhuurder van de schriftelijke of elektronische mededeling van huurder de overeenkomst te annuleren, geldt als annuleringsdatum.

Artikel 9: Verplichtingen huurder

 1. Degene die in de overeenkomst als bestuurder is aangeduid dient op de dag van de overeengekomen huurperiode minimaal de leeftijd van 16 jaar te hebben en in het bezit te zijn van een gedurende de huurperiode geldig bromfietscertificaat of rijbewijs dat de bestuurder op de dag van verhuur aan de verhuurder dient te kunnen overleggen.
 2. Huurder is verplicht zich te houden aan instructies en aanwijzingen van de verhuurder ter zake de overeenkomst. Vóór vertrek dient de huurder de instructielijst voor akkoord te ondertekenen.
 3. Huurder dient met het voertuig om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor zorg te dragen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Zo is het onder meer verboden om met meer dan één persoon op het voertuig plaats te nemen, om het voertuig te besturen onder invloed van alcohol, drugs en/of andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, trottoirs op- en af te rijden, het voertuig tegen een ander voertuig of object aan te rijden, het voertuig te gebruiken op een onverhard terrein dan wel een ander terrein waarvoor het voertuig niet geschikt is of waarvan huurder of bestuurder te kennen is gegeven dat betreding daarvan op eigen risico is en het voertuig zonder gebruikmaking van het hangslot, waarmee ieder voertuig is uitgerust, onbeheerd achter te laten.
 4. Huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op bij het einde van de huurperiode op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin huurder het voertuig heeft ontvangen aan verhuurder over te dragen.
 5. Alleen personen die in de overeenkomst als bestuurder zijn aangeduid, zijn gerechtigd het voertuig te besturen, mits zij voldoen aan het in lid 1 van dit artikel bepaalde.
 6. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan andere personen dan die in de overeenkomst als bestuurder zijn aangeduid.
 7. Het is huurder niet toegestaan om het voertuig onder of weder te verhuren dan wel op een andere wijze aan een ander in gebruik te geven dan wel diens rechten uit hoofde van de overeenkomst geheel of ten dele aan (een) derde(n) over te dragen.
 8. In geval van schade en/of defecten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade of defecten kunnen leiden, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot het ontstaan of verergering van de schade en/of van de defecten en/of tot vermindering van de verkeersveiligheid en/of van de veiligheid van de huurder.
 9. In geval van diefstal of vermissing van het voertuig of in geval van schade en/of defecten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade en/of defecten kunnen leiden aan het voertuig of met het voertuig veroorzaakt, is de huurder verplicht:
  • de verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;
  • de instructies van verhuurder op te volgen;
  • gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken die op de gebeurtenis betrekking hebben;
  • het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
  • de verhuurder en alle door hem aangewezen personen de gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van (een) derde(n) of aan het verweer tegen aanspraken van (een) derde(n).
 10. Huurder is verplicht de verplichtingen en geboden vermeld in dit artikel op te leggen aan de bestuurder en/of andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

Artikel 10: Verplichtingen verhuurder

 1. Bij aanvang van de huur stelt de verhuurder het voertuig goed onderhouden, met een volledig gevulde brandstoftank en, voor zover verhuurder kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat ter beschikking aan huurder.
 2. Mocht er vóór aanvang van de huur al sprake zijn van schade aan het voertuig dan stelt de verhuurder samen met huurder voorafgaand aan de huur een schadebeschrijving op.
 3. Verhuurder is gehouden het voertuig ten behoeve van huurder afdoende te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid
 4. Verhuurder inspecteert het voertuig direct bij retournering daarvan door huurder op eventuele schade.

Artikel 11: Overmacht

 1. In geval van blijvende overmacht is verhuurder gerechtigd de overeenkomst met huurder buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Verhuurder is ter zake jegens huurder niet aansprakelijk voor enige door hem geleden of te lijden schade van welke aard en omvang dan ook.
 2. In geval van tijdelijke overmacht is verhuurder gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden dan wel om de termijn waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien deze verhindering langer dan 1 maand duurt, kan huurder (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen zonder dat huurder recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings)verplichtingen van huurder ter zake van het reeds door verhuurder uitgevoerde deel van de overeenkomst.
 3. Voor zoveel verhuurder ten tijde van het intreden van overmacht al gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is zij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Huurder is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13: Opschorting en ontbinding

 1. Verhuurder is – onverminderd alle overige aan hem toekomende rechten – zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd om de met huurder gesloten overeenkomst zonder voorafgaande sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en zich weer in het bezit te stellen van het voertuig dan wel om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en direct volledige betaling te vorderen van al hetgeen huurder ingevolgde de overeenkomst verschuldigd is of zou worden indien:
  • huurder één of meer van zijn verplichtingen, waaronder betalingsverplichtingen, jegens verhuurder niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt;
  • bij huurder sprake is van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, onder curatelestelling, toetreding tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie, (gedeeltelijke) overdracht, stillegging of verplaatsing naar het buitenland van de bedrijfsvorm en/of de zakelijke activiteiten van de huurder-ondernemer dan wel overige aan de verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat huurder zijn verplichtingen niet zal nakomen. In dit laatste geval dient de tekortkoming ontbinding te rechtvaardigen;
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verhuurder onmiddellijk opeisbaar en heeft verhuurder recht op vergoeding van de kosten, de schade en de rente welke verhuurder als gevolg hiervan lijdt.
 3. Huurder is verplicht om alle medewerking aan verhuurder te verlenen om zich weer in het bezit te doen stellen van het voertuig.

Artikel 14: Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk aan verhuurder te worden medegedeeld, zodat zo mogelijk ter plaatse een passende oplossing kan worden gevonden.
 2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid van huurder is opgelost dan wel in andere gevallen, dient de huurder zijn klacht uiterlijk binnen 14 dagen na het einde van de huurperiode schriftelijk of elektronisch en met een duidelijke, zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht aan verhuurder mede te delen, op straffe van verval van recht ter zake voor de huurder-ondernemer. Indien verhuurder een klacht gegrond acht, dan is zij gerechtigd de betreffende overeenkomst alsnog uit te voeren zoals overeenkomen dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen, tenzij dit inmiddels voor huurder aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door huurder schriftelijk of elektronisch aan verhuurder kenbaar te worden gemaakt. In dat laatste geval zal verhuurder hooguit gehouden zijn tot het crediteren van het met de tekortkoming overeenkomende bedrag. Verhuurder is in een dergelijk geval nimmer aansprakelijk voor enige door huurder geleden schade.

Artikel 15: Conversie en uitleg

 1. Indien en voor zover een beding in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter daarvan wordt vernietigd, nietig wordt verklaard dan wel indien daarop anderszins vanwege voornoemde gronden geen beroep kan worden gedaan, dan wordt dit beding met behoud van inhoud en strekking daarvan geacht te zijn geconverteerd in een beding dat niet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.
 2. De nietigheid of anderszins onafdwingbaarheid van een beding in deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet.
 3. Indien verhuurder op enig moment niet de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich dat verhuurder afstand doet van het recht op enig moment strikte naleving te eisen.

Artikel 16: Vervaltermijn

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, vervallen (vorderings)rechten en/of andere bevoegdheden en/of aanspraken van huurder-ondernemer jegens verhuurder uit welken hoofde ook, in ieder geval na het verstrijken van 12 maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat huurder-ondernemer het recht geeft deze rechten en/of bevoegdheden en/of aanspraken jegens verhuurder aan te wenden.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen huurder en verhuurder, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van verhuurder, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van verhuurder is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit dan wel verband houden met rechtsverhoudingen waarbij verhuurder is betrokken, tenzij de wet dwingend anders voorschrift. Niettemin heeft verhuurder het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Solexverhuur Eindhoven is gespecialiseerd in het verzorgen van Solex Tochten en Solex Arrangementen.

Verzend uw e-mailadres om onze nieuwsbrief te ontvangen.